โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558

21/08/2016 admin 0

เด็กชายศุพัทธนันท์   เตชะเวชเจริญ   ได้รับรางวัลเหรียญเงิน โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศ [อ่านต่อ]

25 เมษายน 2559 รางวัลโรงเรียน เชิดชูเกียรติ สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข

21/08/2016 admin 0

วันที่  25  เมษายน  2559   นางกุลยาภรณ์  ขันทะวงค์วัฒนา  เป็นตัวแทนโรงเรียนเข้ารับโล่รางวั [อ่านต่อ]