ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนราชานุบาล สอบ O-Net ได้ 100 คะแนน

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนราชานุบาล  สอบ O-Net ได้ 100 คะแนน

วิชา คณิตศาสตร์

1. ด.ช.ภัทรดนัย คำศรีใส
2. ด.ญ.กัลยกร สระทองศิริกุล
3. ด.ญ.ปวริศา ละทะโล
4. ด.ญ.ปราญชลี ภิมาลย์

วิชา ภาษาอังกฤษ

1. ด.ช. ภัทรดนัย คำศรีใส
2. ด.ช. กิตติศักดิ์ วิชัยยา