QR Code Rachanuban

เยี่ยมชมเว็บไซต์ราชานุบาล

ด้วย QR Code จากครูจิราวรรณ  เทพสุคนธ์

เข้าเมนู Line แล้วแตะเพิ่มเพื่อน จากนั้นแตะเมนู

QR Code สแกนภาพคิวอาร์โค้ด ที่ปรากฏ จะเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนราชานุบาล