ประกาศผลการสอบวัดความรู้ความสามารถ ของนักเรียน โครงการห้องเรียนส่งเสริมศักยภาพ โรงเรียนราชานุบาล สพป.น่าน เขต 1 ปีการศึกษา 2561

 ประกาศผลการสอบวัดความรู้ความสามารถของนักเรียน

โครงการห้องเรียนส่งเสริมศักยภาพ

โรงเรียนราชานุบาล สพป.น่าน เขต 1 ปีการศึกษา 2561

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5