เสนอยื่นซองประมูลสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนราชานุบาล

ประกาศโรงเรียนราชานุบาล

เรื่อง  เสนอยื่นซองประมูลสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนราชานุบาล

………………………………

                ด้วยโรงเรียนราชานุบาล มีความประสงค์จะทำการประมูลสหกรณ์ร้านค้า เพื่อจำหน่ายให้กับคณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนราชานุบาล ซึ่งมีคณะครู และบุคลากร ประมาณ  80  คน   นักเรียนอนุบาลและนักเรียนชั้นประถม ประมาณ  1,500  คน โดยให้จัดจำหน่ายและบริการจ้างเหมาในราคาที่เป็นธรรมมีความสะอาดถูกสุขลักษณะและเป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์ ของทางราชการและโรงเรียน ดังนี้

( อ่านรายละเอียด )