ประกาศผลสอบห้อง MEP ป.1 ปี 2562

ประกาศผลการวัดความรู้ความสามารถของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1

โครงการห้องเรียน Mini English Program   ครั้งที่ 5  ประจำปีการศึกษา 2562

ดูผลสอบ