ประกวดราคาจ้างจัดเหมาโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนราชานุบาล

ประกาศโรงเรียนราชานุบาล

เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

(e-bidding)

(อ่านรายละเอียด)