ข้อมูลพื้นฐาน

ScreenHunter_212 Jan. 11 01.04

ข้อมูลทั่วไป   ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนราชานุบาล ที่ตั้งเลขที่ 7/4 ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มีเนื้อที่ 5 ไร่ 2 งาน 45 ตารางวา อยู่ในเขตเทศบาลเมืองน่าน ระยะทางจากโรงเรียนถึงอำเภอเมืองน่าน ประมาณ 200 เมตร
จากโรงเรียนถึงศาลากลางจังหวัดน่าน ประมาณ 300 เมตร และระยะทางจากโรงเรียนถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาน่าน เขต 1 ประมาณ 350 เมตร .
โทรศัพท์ 0-5477-1080          โทรสาร 0-5477-1639
e – Mail:   rachanubannan@hotmail.com
Website:  http : //www.rachanuban.ac.th
เปิดสอน 2 ระดับชั้น คือ ระดับปฐมวัยและระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6   โรงเรียนราชานุบาลเป็นโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดน่าน จึงมีเขตบริการครอบคลุมพื้นที่ทั้งจังหวัดน่าน
ธงประจำโรงเรียนราชานุบาล   ธงประจำโรงเรียน เป็นรูปสีเหลี่ยมผืนผ้า สีฟ้าชมพู
สีฟ้า      หมายถึง    ความสดใสสวยงาม
สีชมพู  หมายถึง    ความรักที่บริสุทธิ์
ตราสัญลักษณ์โรงเรียนราชานุบาล
14503_368351326594569_1510883546_n
วิสัยทัศน์   ผู้เรียนมีนิสัยใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เทียบเคียงมาตรฐานสากล เป็นคนมีสุขภาพดี มีสุนทรียภาพ
เป้าประสงค์
1. ผู้เรียนมีผลการประเมินด้าน “ความเป็นเลิศทางวิชาการ” ตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สูงขึ้น ได้คะแนนระดับ 4ขึ้นไป
2. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้มีค่าเฉลี่ยสูงขึ้นอย่างน้อย 5 %
3. ผู้เรียนมีทักษะและความสามารถในการใช้ภาษาไทยภาษาอังกฤษและภาษาจีนในการสื่อสารได้
4. ผู้เรียนมีทักษะในการคิด และมีความสามารถในการใช้ ICT ในการเรียนรู้
5. ผู้เรียนมีทักษะและมีความสามารถศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study) มีศักยภาพ ในการผลิตผลงานได้ อย่างมีคุณภาพ
6. ผู้เรียน มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะและรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
7. ผู้เรียนสามารถดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
8. ผู้เรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
9. ผู้เรียนมีจิตสำนึกรักความเป็นไทย
10. เป็นโรงเรียนที่จัดสภาพแวดล้อมดี บรรยากาศน่าอยู่และเอื้อต่อการเรียนรู้
ปรัชญาโรงเรียน   ธมฺโม หเวรกฺขติ ธมฺมจาริํ  ธรรมย่อมรักษา ผู้ประพฤติธรรม
พันธกิจ
1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและจัดการเรียนรู้ให้เทียบเคียงมาตรฐานสากล
2. ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมโดยเน้นค่านิยมหลัก 12 ประการ และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้
3. เพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงแหล่งเรียนรู้โดยเสมอภาคและส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
4. พัฒนาครูให้สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ
5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
6. พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในโดยเน้นการมีส่วนร่วม
อัตลักษณ์ของโรงเรียน   “ราชานุบาล” นามพระราชทาน
คำขวัญของโรงเรียน   “สุขภาพดี มีวินัย ใฝ่ศึกษา มารยาทงาม”
เป้าหมายการพัฒนา
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ ( O – Net ) สูงกว่าปีการศึกษา 2557 ร้อยละ 3 ขึ้นไป และสูงกว่าระดับประเทศ ระดับต้นสังกัด ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
2. นักเรียนทุกคนอ่านออกเขียนได้ มีทักษะการคิดคำนวณตามจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. นักเรียนทุกคนต้องมีสมรรถนะสำคัญตามที่หลักสูตรกำหนด
4. นักเรียนทุกคนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และปฏิบัติตนตามค่านิยมหลัก12 ประการ
5. ครูทุกคนมีจรรยาบรรณ สามารถจัดการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ
6. โรงเรียนบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ตามหลักธรรมาภิบาล
7. โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพ