8 – 10 พฤษภาคม 2559 ร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนที่ได้รับเหรียญรางวัลฯ

8 – 10 พฤษภาคม 2559 เด็กชายศุพัทธนันท์ เตชะเวชเจริญ ได้เข้าร่วมกิจกรรม ค่ายวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนที่ได้รับเหรียญรางวัล โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558 ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)

z01

z02