25 เมษายน 2559 รางวัลโรงเรียน เชิดชูเกียรติ สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข

วันที่  25  เมษายน  2559   นางกุลยาภรณ์  ขันทะวงค์วัฒนา  เป็นตัวแทนโรงเรียนเข้ารับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ณ ห้องประชุมใหญ่พุทธมณฑล   ต.คำลายา  อ.พุทธมณฑล  จ.นครปฐม
ma07