11 พฤษภาคม 2559 ปฐมนิเทศเปิดเรียน ปีการศึกษา 2559

11 พฤษภาคม 2559  ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนราชานุบาล ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศให้กับนักเรียนทุกคนต้อนรับเปิดเรียน ปีการศึกษา 2559

z03

z04

z05

z06

z07

z08