ประกาศรายชื่อนักเรียนใหม่ ระดับชั้น ป.1-6 ปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อนักเรียนใหม่ ระดับชั้น ป.1-6 ปีการศึกษา 2560

ให้นักเรียนที่มีรายชื่อ มามอบตัว ลงทะเบียนในวันที่ 27 มีนาคม 2560

ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  054-771080

 ————————————————————————————-

หลักฐานที่ต้องนำมามอบตัว

สำเนาสูติบัตรของเด็ก                                       จำนวน  1  ฉบับ

สำเนาทะเบียนบ้านเด็ก                                     จำนวน  1  ฉบับ

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดา-มารดา         จำนวนอย่างละ  1  ฉบับ

สำเนาทะเบียนบ้านบิดา-มารดา                           จำนวนอย่างละ  1  ฉบับ

 ————————————————————————————-

< รายชื่อนักเรียนใหม่ >      < ใบมอบตัวนักเรียน >